STRUCTURA SI REGULAMENTUL DE FUNCTIONARE AL ORGANISMELOR CE-SI DESFASOARA ACTIVITATEA IN CADRUL P.P.C.

Prezentul regulament de functionare se doreste a fi in deplina concordanta cu principii precum: respectarea drepturilor fundamentale ale omului, astfel cum sunt prevazute in conventiile internationale si in normele interne, respectarea intocmai a statutului si a celor mai inalte norme de conduita profesionala, neefectuarea nici unui rabat referitor la standardele de calitate, precum si realizarea unei structuri viabile, din punct de vedere functional, in vederea atingerii urmatoarelor scopuri: eliminarea birocratiei, asigurarea unei bune colaborari intre structurile interne, precum si intre acestea si alte organisme si institutii, eliminarea erorilor, solutionarea cu promptitudine a cererilor, plangerilor si contestatiilor.

In situatia in care membrul unuia din structurile ce fac parte din cadrul P.P.C. are, sau exista suspiciuni ca ar avea vreun interes in solutionarea unui aspect ce ii este adus la cunostinta, acesta va fi obligat sa nu intervina in procedura de solutionare a cauzei respective. Neindeplinirea acestei obligatii va atrage nulitatea tuturor actelor si solutiilor ce au fost emise de catre structura din care face parte respectiva persoana.

Structurile Asociatiei, chiar daca prezinta interdependente, precum si raporturi clare de subordonare si coordonare, au la dispozitie, in ceea ce priveste solutionarea anumitor probleme ce le sunt prezentate, un anumit grad de autonomie, astfel incat organul ierarhic superior nu va putea inlatura concluziile, solutiile la care au ajuns membrii structurii ierarhic inferioare, fara indeplinirea unei proceduri de mediere.

Directia Generala pentru scrieri literare si publicistice
Directia Generala pentru opere stiintifice
Directia Generala pentru compozitii muzicale
Directia Generala pentru opere dramatice
Directia Generala pentru opere fotografice
Directia Generala pentru opere de arta plastica
Directia Generala pentru opere de arhitectura

CONSILIUL SUPERIOR
CONSILIUL SUPERIOR
COMISIA DE AVIZARE
SUBCOMISIA DE DISCIPLINA
SECRETARIATUL PROGRAMULUI

1. Consiliul superior.

A. ORGANE DE CONDUCERE SI COMPONENTA:
a) Presedinte
b) Prim-Vice-Presedinte
c) Secretar
d) 4 Vicepresedinti

Calitatea de membru al Consiliului Superior este detinuta de persoanele ce au functii de conducere in structurile ce isi desfasoara activitatea.

B. ATRIBUTII SI MOD DE FUNCTIONARE:

Intrunire:

  In sedinte ordinare:
 • se reuneste o data pe an, la data ce va fi fixata in cadrul sedintei anterioare.
  In sedinte extraordinare:
 • la convocarea Consiliul Director.
1. In sedinte ordinare:
a) studiaza referatul activitatii de pana atunci, intocmit de Secretariatul din cadrul programului.
b) studiaza propunerile ce privesc dezvoltarea Programului ce au fost incluse pe ordinea de zi, in vederea dezbaterii.
c) adopta sau resping, propunerile dezbatute.
d) o data la 4 ani isi vor alege organele de conducere ale Consiliului.
e) propune acordarea de distinctii, premii, stimulente materiale potrivit prevederilor bugetare si precizarilor Consiliului Director.
f) propune numirea unor membrii onorifici ai Consiliului.
g) propune numirea unor noi membrii in cadrul Consiliului.
h) numirea in functie a acestora se va face de catre Presedintele Consiliului Director.
i) membrii consiliului superior sunt membrii in cadrul organelor ce fac parte din structura P.P.C..
j) adoptarea deciziilor
   -se face prin vot majoritar simplu, raportat la numarul de membrii prezenti, fiecare membru avand dreptul la un vot.
   -organele de conducere se aleg prin vot majoritar simplu secret.
   -in situatia in care se candideaza pentru un post unic (presedinte, prim-vicepresedinte) si nici unul dintre candidati nu intruneste un numar de voturi egal cu 50% +1 din totalul membrilor prezenti, dintre candidati se vor alege primii doi ce intrunesc cel mai mare numar de voturi, dupa care se va trece la o noua sesiune de votare.
k) modul in care se desfasoara sedintele:
   -Consiliul se intruneste in mod valabil, daca sunt prezenti un numar de membrii egal cu cel putin 50%+1 din numarul total.
   -daca, in cadrul primei sedinte nu se intruneste numarul de membrii necesari desfasurarii acesteia, se stabileste de catre membrii prezenti la sedinta o data la care sa se realizeze o noua intunire a membrilor Consiliului Superior. Aceasta data va fi comunicata membrilor Consiliului prin intermediul Departamentului de relatii exterioare din cadrul Secretariatului din cadrul Programului.
   -cea de-a doua sedinta se va desfasura indiferent de numarul de membrii ce sunt prezenti.
   -la sedinte pot participa si membrii Programului, precum si invitati.

2. In sedinte extraordinare:
a) dezbat problemele propuse pe ordinea de zi de catre Consiliul Director.
b) propun si adopta solutii cu privire la aspectele pe care le-au dezbatut.
c) sedintele vor fi prezidate de catre Presedintele Consiliului Director.

Lucrarile Consiliului Superior sunt pregatite de catre Secretariatul din cadrul Programului. Pentru buna desfasurare a sedintelor se va numi de catre Presedintele Consiliului Superior un secretar de sedinta.

2. Comisia de avizare.

Structura fara personalitate juridica, ce functioneaza in cadrul fiecarui Program dezvoltat de P.P.C., avand drept principal rol evaluarea initiala a tuturor documentelor ce provin de la terte persoane si organisme.

A. STRUCTURA:
a)Presedinte
b)PrimVice-Presedinte
c)2 Vice-Presedinti

B. ATRIBUTII:
a) isi da avizul asupra documentelor initiale ce ii revin din partea Departamentui de relatii interioare din cadrul Programului.
b) isi da avizul asupra documentatiei ce provine din cadrul structurilor externe, in vederea obtinerii de catre persoana interesata a calitatii de membru al Programului.
c) realizeaza propuneri de programe ce se doresc a fi dezvoltate de catre P.P.C., in vederea realizarii unei optimizari a activitatii P.P.C..
d) realizeaza necesarul de cheltuieli al Comisiei, facand propuneri in acest sens Secretariatului din cadrul Programului si Comisiei Superioare.
e) unii dintre membrii acestei Comisii, participa la negocieri in vederea rezolvarii contestatiilor depuse in legatura cu acordarea sau neacordarea unui aviz, precum si cele ce apar intre aceasta structura si alt organism din cadrul P.P.C..
f) cer motivat Comisiei Superioare sa propuna convocarea Consiliului Superior.
g) propune, cu un termen de cel putin 20 zile inainte de reunirea in sedinta ordinara a Consiliului Superior includerea unor anumite puncte pe ordinea de zi a sedintei.
h) propune numirea anumitor persoane din propria structura in cadrul organelor de conducere ale Consiliului Superior.
i) la sedintele Consiliului Superior participa si persoanele care detin functii de conducere in cadrul Comisiei de avizare.
j) se subordoneaza din punct de vedere ierarhic, Comisiei superioare.
k) realizeaza rapoarte de activitate trimestriale, care sunt inaintate Comisiei superioare.
l) efectueaza o cercetare initiala a aspectelor ce sunt reclamate P.P.C. de catre terti, propunand luarea anumitor masuri de catre Asociatie, in vederea solutionarii acestora.

3. Subcomisia de disciplina.

Isi desfasoara activitatea sub directa coordonare a Comisiei de mediere ce functioneaza la nivelul intregii Asociatii, asigurand solutionarea divergentelor aparute in cadrul structurilor Programului, referitoare la avizarea si solutionarea cererilor.

A. ORGANE DE CONDUCERE:
a) Presedinte.
b) Presedinte de onoare.
c) PrimVice-Presedinte.
d) 4 Vice-Presedinti.

B. ATRIBUTII:
a) mediaza conflictele ce apar in cadrul sau intre organismele ce-si desfasoara activitatea in cadrul programului.
b) propune solutii in ceea ce priveste rezolvarea respectivelor conflictele.
c) verifica modul in care se desfasoara activitatea organismelor ce fac parte din structura programului, in legatura cu realizarea de catre acestea a procesului de evaluare a declaratiei de conformitate, depusa de persoana ce doreste obtinerea calitatii de membru al Programului.
d) in acest sens, va face raportari periodice Comisiei de Mediere, in care vor fi prezentate concluziile la care s-a ajuns in urma desfasurarii acestei activitati.
e) face propuneri in ceea ce priveste fluidizarea si optimizarea activitatii intreprinse de catre organismele care isi desfasoara activitatea in cadrul Programului.
f) membrii acesteia sunt totodata si membrii in cadrul Consiliului Superior, participand in aceasta calitate la sedintele ordinare si extraordinare pe care aceasta le sustine.
g) mediaza totodata si eventualele conflicte ce ar putea aparea intre persoane din exteriorul P.P.C. si organisme ce isi desfasoara activitatea sub egida Progrmului, conflicte ce pot aparea in legatura cu modalitatea in care a fost solutionata cererea acestora in vederea dobandirii calitatii de membru al unuia dintre Programele dezvoltate de catre P.P.C..
h) propun un necesar de venituri, in functie de activitatile intreprinse pe anul in curs coroborate cu estimarile privind activitatea ce va fi intreprinsa in perioada urmatoare.

4. Secretariatul programului.

Este o structura fara personalitate juridica ce asigura echilibrul Programului, buna functionare a structurilor ce fac parte din acesta, precum si punerea in practica a decizilor ce sunt luate de catre Organismele superioare.

A. ORGANE DE CONDUCERE:
Secretar general al programului
Secretar al programului
Subsecretar al programului

  Departamentul de relatii:
 • Divizia de relatii interioare
 • Divizia de relatii exterioare
  Departamentul de management;
 • Divizia pentru planificarea programelor si a bugetului
 • Divizia pentru managementul resurselor umane
 • Divizia pentru managementul arhivelor

B. ATRIBUTII:
a) asigura buna functionare a organelor din cadrul ce fac parte din structura Programului.
b) asigura transmiterea datelor, realizeaza circuitul actelor intre structurile Programului, intre acestea si alte structuri ale P.P.C., precum si intre Structurile programului si terti.
c) indeplinirea acestor atributii se realizeaza prin intermediul Departamentului de relatii.
d) asigura organizarea sedintelor Consiliului Superior, precum si a tuturor actiunilor interdepartamentale.
e) realizeaza, in functie de propunerile facute de catre organismele ce fac parte din cadrul structurii Programului, precum si, in functie de propunerile si directivele primite din partea Secretariatului General o planificare a bugetului si a activitatilor ce sunt dezvoltate prin intermediul programului.
f) face propuneri in ceea ce priveste personalul necesar in vederea unei optime realizari a activitatii desfasurate in cadrul programului. Aceste propuneri se realizeaza avand ca fundament modul in care s-a desfasurat activitatea Programului, precum si preconizarile referitoare la acest aspect.
g) arhivarea tuturor actelor, documentelor ce sunt realizate de catre structurile din cadrul Programului, precum si a documentelor ce sunt adresate acestora de catre celelalte structuri ale P.P.C., precum si de catre terte persoane.
h) poate propune motivat Secretariatului General, prin intermediul Diviziei de relatii interioare a Secretariului Programului, sa ceara organelor competente, convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Director, in vederea solutionarii unor probleme urgente ce ar putea pune in pericol buna functionare a P.P.C.
i) aduce la indeplinire masurile adoptate si avizate de catre Consiliul Director potrivit statutului intern.
j) organizeaza serviciile de protocol, propunand cheltuielile necesare organizarii acestor servicii.