Cap. I: Dispozitii generale

Art. 1. Prezentul Regulament se aplica tuturor persoanelor ce doresc sa devina beneficiari ai Programului pentru Promovarea Culturii dezvoltat de catre A.N.P.C.P.P.S.R, reglementand raporturile ce se stabilesc intre acestia si A.N.P.C.P.P.S.R.

Art. 2. In sensul prezentului Regulament se intelege:
-autor: persoana/persoanele juridice care au creat opera
-opera/lucrare: creatia intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma concreta de exprimare.
-drepturi de autor: dreptul patrimonial exclusiv al autorului de a decide daca in ce mod si cand va fi utilizata sau exploata opera sa
-beneficiar: autorul sau persoana care utilizeaza Programul mai sus mentionat
-site: site-ul www.e-biblioteca.ro
-registru: Registrul National de Evidenta al Programului pentru Promovarea Culturii.
-solicitant: autorul ce doreste sa fie luat in evidenta in Registru, precum si autorul ce doreste aparitia operei sale in cadrul site-ului.
-A.N.P.C.P.P.S.R.- Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Produselor si Serviciilor din Romania
-taxa de inregistrare: taxa pe care autorul este tinut sa o achite in vederea inregistrarii acestuia in Registru.
-taxa de beneficiu: suma pe care autorul este tinut sa o achite in situatia in care, ulterior aparitiei in cadrul site-ului www.e-biblioteca.ro a operei sale, va autoriza in schimbul unui beneficiu material utilizarea sau exploatarea operei sale.

Art. 3. Acest Regulament este intocmit in conformitate cu prevederile Legii 8/1996, privind dreptul de autor si drepturile conexe, precum si in conformitate cu prevederile dreptului comun in materie contractuala.

Art. 4. Raporturile juridice stabilite intre beneficiari, autori si A.N.P.C.P.P.S.R, sunt guvernate de legea romana, mai precis: Legea 8/1996 ale carei norme trebuiesc respectate de A.N.P.C.P.P.S.R. astfel cum trebuiesc respectate de oricare tert in ceea ce priveste opera, precum si dreptul comun in materie civila in ceea ce priveste obiectul prezentului Regulament, si anume: aparitia in cadrul site-ului a operei.

Cap. II: Drepturi de proprietate

Art. 5. Toate drepturile de proprietate asupra site-ului www.e-biblioteca.ro, cu exceptia celor referitoare la operele ce sunt difuzate prin intermediul acestuia sunt fac parte din dreptul de proprietate exclusiv al A.N.P.C.P.P.S.R.

Art. 6. Drepturile de proprietate intelectuala, atat morale, cat si patrimoniale asupra operelor/lucrarilor cuprinse in cadrul site-ului mai sus mentionat apartin in intregime autorilor acestora, in limitele prevazute de art. 25-32 din Legea 8/1996

Cap. III: Raporturile intre parti

Art. 7. Raporturile intre A.N.P.C.P.P.S.R - autori 1. (Procedura)
a) Pentru a putea beneficia de serviciile oferite de Programul pentru Promovarea Culturii, si anume: aparitia operelor acestora in cadrul site-ului mai sus mentionat, este necesar ca autorul/autorii sa completeze cererea de Inscriere in Registru.
b) Cererea astfel completata va fi remisa Secretariatului Programului prin intermediul e-mailului sau, prin serviciile postale sau de curierat.
c) O data primita cererea, serviciul Registratura din cadrul Secretariatului Programului, o va remite Comisiei de avizare, ce va constata indeplinirea ei valabila. Conditiile de valabilitate privesc completarea integrala si corecta a cererii, prrecum si efectuarea platii taxei de luare in evidenta.
d) In termen de 10 zile de la primirea cererii, A.N.P.C.P.P.S.R, prin intermediul Secretariatului Programului, va transmite solicitantului avizul pozitiv sau negativ privind luarea sa in evidenta.
e) In situatia avizului pozitiv, solicitantului ii va fi repartizat un numar de inregistrare unic, numar la care se va face referire in cadrul tuturor documentelor ulterioare ce vor interveni intre cele doua parti.
f) In situatia avizului negativ, solicitantului i se va pune in vedere ca, in termen de 10 zile de la primirea acestuia, sa completeze o noua cerere de inregistrare, ce va putea fi remisa, in contul taxei initiale.
g) Dupa trecerea acestui termen, pentru a putea fi luat inregistrat in Registru, solicitantul va trebui sa achite o noua taxa de luare in evidenta.
h) In urma inregistrarii, solicitantului ii va fi remis spre completare formularul PC 001.
i) Dispozitiile art.7, pct 1, lit. b)-d) se aplica corespunzator.
j) Avizul pozitiv se da nu in ceea ce priveste continutul operei, ci referitor la indeplinirea conditiilor prevazute in cadrul formularului PC 001, coroborate cu cele cuprinse in prezentul Regulament, singurul raspunzator in ceea ce priveste continutul operei fiind autorul.
k) In situatia avizului negativ, autorul are posibilitatea de a opta astfel: fie va completa un nou formular, fie va transmite o contestatie Comisiei de Supraveghere in care va arata motivele acesteia.
l) Autorul va putea sa uziteze de prevederea cuprinsa in cadrul lit k), cu conditia ca refuzul sa nu fie datorat cuprinsului operei, ci modalitatii de completare a Formularului PC 001.
m) In termen de 10 zile de la inregistrarea contestatiei, autorului i se va remite avizul final (pozitiv sau negativ).
n) Completarea unui nou formular se va putea realiza doar o data si va duce la reluarea procedurilor aferente prezentate anterior.
o) In cazul unui aviz pozitiv, opera autorului va aparea pe site in cel mai scurt timp posibil, tinand cont si de operatiunile tehnice aferente acestei operatiuni.
p) O data cu formularul PC 001 va trebui remisa si opera, astfel:
-daca se incadreaza in una din categoriile prevazute la punctele I-IV, VII b),d), va trebui remisa opera in format electronic, precum si textul sau plansele ori lucrarile grafice listate. Fiecare pagina va purta semnatura autorului
-daca face parte din celelalte categorii, respectiv cele prevazute la punctele V-VII, a), c), alaturat formatului electronic se va remite o fotografie a acesteia, ce va fi semnata de conformitate de catre autor.
r) formatul explicit in care vor trebui remise operele este prezentat in cadrul sectiunii tehnice.

2. Drepturi si Obligatii
a) Autorul are urmatoarele obligatii:
-sa achite taxa de luare in evidenta.
-sa respecte prevederile prezentului Regulament.
-sa comunice toate datele despre care se face referire in cerere si formularul PC 001 astfel cum sunt cerute in cadrul acestora.
-sa comunice doar date conforme cu realitatea.
-sa isi asume raspunderea in ceea ce priveste continutul operei sale.
-sa comunice Secretariatului Programului imediat ce a hotarat sa dispuna de drepturile sale patrimoniale de autor in schimbul unor avantaje materiale.
-sa decida sub ce nume sau pseudonim va aparea opera in cadrul site-ului
b) Autorul are urmatoarele drepturi- prevazute in cadrul art. 10, 12 din Legea 8/1996:
-sa solicite respectarea integritatii operei.
-sa solicite retractarea operei.
-sa pretinda recunoasterea calitatii de autor al operei.
-sa decida in ce mod si cand va fi utilizata sau exploatata opera sa.
c) A.N.P.C.P.P.S.R. are urmatoarele obligatii:
-sa prezinte in cadrul site-ului opera.
-sa nu o modifice in ceea ce priveste continutul acesteia.
-sa analizeze cererile si formularele PC 001 depuse de catre solicitanti.
-sa incunostiinteze autorul cu privire la orice oferta provenita din partea unui tert ce doreste sa utilizeze sau sa exploateze opera in schimbul oferirii unor foloase materiale autorului.
-sa mentina opera in cadrul site-ului timp de cel putin 3 ani.
d) A.N.P.C.P.P.S.R. are urmatoarele drepturi:
-sa pretinda respectarea prezentului regulament de catre autor.
-sa restrictioneze aparitia in cadrul site-ului a lucrarilor considerate a incalca legislatia in vigoare.
-sa ofere informatii cu privire la autor persoanelor interesate, in masura in care considera necesar acest fapt. Autorul nu va putea pretinde A.N.P.C.P.P.S.R. ca aceasta sa adopte o anumita atitudine cu privire la astfel de solicitari.
-dreptul de a observa daca opera a fost utilizata sau exploatata ulterior aparitiei acesteia in cadrul site-ului, si de a solicita in acest caz autorului sa isi respecte obligatia pecuniara prevazuta la art.8 lit. b).
-acest drept inceteaza dupa trecerea unui termen de 5 ani de la data scoaterii operei din cadrul site-ului.
-sa excluda din cadrul site-ului operele/lucrarile a caror continut aduce atingere legislatiei in vigoare sau bunelor moravuri si linistii publice.

Art. 8. Raporturile intre A.N.P.C.P.P.S.R/autori-beneficiari. 1. Beneficiarii sunt tinuti, atat in ceea ce priveste raporturile acestora cu A.N.P.C.P.P.S.R, cat si raporturile lor cu autorii, in ceea ce priveste operele acestora, sa respecte prevederile legii 8/1996, privind drepturle de autor si drepturile conexe.

Cap. IV: Obligatii pecuniare

Art. 9. Solicitantul are fata de A.N.P.C.P.P.S.R. urmatoarele obligatia de a plati:
a) taxa de luare in evidenta, in cuantum de 12 Euro, ce va fi achitata pana la data remiterii catre Registratura Secretariatului Programului a cererii de luare in evidenta.
b) taxa de beneficiu, in cuantum de 10% din beneficiile obtinute de catre autor ulterior aparitiei operei sale pe site.

Cap. V: Raspundere si sanctiuni

Art. 10. Singurul raspunzator in ceea ce priveste continutul operei este autorul.
Art. 11. A.N.P.C.P.P.S.R, prin comisiile de specialitate, poate decide neaparitia unei opere pe site, in situatia in care aceasta incalca flagrant legislatia romana.
Art. 12. A.N.P.C.P.P.S.R, nu isi ia obligatia de a analiza continutul operelor.
Art. 13. Beneficiarii sunt obligati a respecta intrutotul prevederile cuprinse in cadrul Legii 8/1996, cu privire la drepturile de autor. Acestia nu vor avea dreptul sa realizeze copii ale operelor/lucrarilor ce apar in cadrul site-ului, in conformitate cu Legea 8/1996.
Art. 14. Singurul raspunzator in ceea ce priveste modalitatea de solutionare a unor conflicte aparute intre autor si alte persoane care pretind ca ar fi autorii de fapt ai operei este autorul.
Art. 15. A.N.P.C.P.P.S.R nu isi asuma nici o raspundere in ceea ce priveste identitatea solicitantului cu a autorului operei.